DTU Aqua sætter tal på muslinger i Vadehavet

78.000 tons blåmuslinger og 72.000 tons stillehavsøsters lyder vurderingen fra DTU Aqua af bestanden af de to arter i Vadehavet mellem den jyske vestkyst og Fanø, Mandø og Rømø.

Det er første gang siden 2008, hvor fiskeriet efter blåmuslinger i Vadehavet blev lukket for at sikre fødegrundlaget for de muslingespisende fugle i området, at der er blevet lavet en bestandsvurdering af blåmuslinger i Vadehavet. Ligeledes er det første gang siden 2008, at man har undersøgt spredningen af den invasive art stillehavsøsters i Vadehavet.

Og det er en blåmuslingebestand, der er markant større, end den var tilbage i 2008.

– Den samlede bestand af blåmuslinger er betydeligt over det niveau, der lukkede fiskeriet i 2008, men derudover er det svært at udtale sig om, hvordan bestandene har udviklet sig, fordi vi i de fleste tilfælde ikke kan sammenligne de nye data med de tidligere. Det skyldes blandt andet, at de tidligere undersøgelser hver især kun har dækket mindre områder,” forklarer lederen af undersøgelsen, forsker Pernille Nielsen, DTU Aqua, til DTU Aquas hjemmeside.

Resultaterne, som er udgivet i en rapport, kan anvendes af myndighederne til at vurdere om der skal gives tilladelse til fiskeri af stillehavsøsters og blåmuslinger i Vadehavet.

Droner

Udover at opgøre bestanden af muslinger og stillehavsøsters har man i projektet også afprøvet nye metoder til at bestemme bestandene.

Man har brugt droner til at overflyve dele af tidevandsfladerne i Vadehavet og taget billeder, som derefter er analyseret.

Traditionelt undersøges muslinge- og østersbestande ved, at forskere og forskningsassistenter går på tidevandsfladerne ved ebbe eller tager prøver fra et skib på dybere vand.

Resultaterne viser, at droner vil kunne bidrage til en mere effektiv og systematisk overvågning af muslingebestande. F.eks. kan data fra droneflyvninger geolokaliseres med stor præcision, så man har sikkerhed for, at det er præcis de samme områder, som kortlægges fra år til år.

Men der er også udfordringer ved at bruge droner i opgørelsen af muslingebestandene. F.eks. er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at skelne stillehavsøsters, som vokser på blåmuslingebanker, fra blåmuslinger. Der ligger derfor en del udviklingsarbejde forude, inden dronerne kan overtage forskernes arbejde til fods.

 

 

 

Fakta

Vadehavet er omfattet af en række internationale og nationale naturbeskyttelseshensyn, bl.a. EU’s habitatdirektiv, fuglebeskyttelsesdirektiv og Natura 2000-regulering, og der er derfor særlige krav til dokumentation af effekter af fiskeri og andre aktiviteter, før myndighederne eventuelt giver en tilladelse.