Fiskere og videnskaben hånd i hånd

Dengang Gensidig respekt mellem fiskere og biolog

Fiskere-Forsker Netværket har til opgave at bygge bro mellem fiskerne og forskerne til gavn for begge parter. Det er et projekt med deltagelse af Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO og DTU Aqua, og det er berammet til at køre i årene 2016-2018. Med forskellige workshops, fyraftensmøder i havnene og andre fora, hvor fiskere og forskere har haft mulighed for at mødes og diskutere dansk fiskeri, er der efterhånden opstået en gensidig respekt mellem fiskere og biologer.

Men det er ikke et nyt fænomen, at fiskere og forskere har arbejdet sammen og på den måde fået respekt for hinandens arbejdsområder. I krigens år – 1942 – var der også en gensidig respekt og venskab mellem danske fiskere og forskere. Eller nærmere en forsker – biolog Dr. Blegvad.

”Intet under for resten, om fiskerne nærer tillid til den mand, der gennem et årelangt arbejde er med til på en særdeles smuk og anerkendelsesværdig måde at højne og udvikle det danske Fiskeri gennem et videnskabeligt anlagt forskerarbejde”, står der således skrevet i en artikel i Vestjysk Fiskeritidende fra februar 1942.

Landvindingsplaner

Under krigen blev der igangsat en del landvindingsarbejder – ganske simpelt for at skabe arbejde. Men det havde stor indflydelse på fiskeriet og ynglen, hvilket Dr. Blegvad også påpegede dengang.

”Da adskillige af disse planer griber dybt ind i fiskeriets interesse, er der fra Fiskeridirektoratets side gjort et stort arbejde for at skaffe oplysninger om den økonomiske værdi, de forskellige områder har for fiskeriet. Det må her erindres, at denne værdi ikke alene består i den indtægt, som selve det pågældende område giver fiskerne, men også den værdi, arealet har for den opvoksende fiskeyngel”, lød det blandt andet fra biolog Dr. Blegvad i Vestjysk Fiskeritidende i 1942.

 Stor forståelse
Biologen var af den overbevisning, at der var kommet en større forståelse mellem de danske fiskere og biologerne.

”Det glæder mig at kunne sige, at der imellem fiskeribiologerne og fiskerne er en stadig voksende forståelse og samarbejde. Vi kan lære meget af hinanden, og når jeg færdes mellem fiskerne, har jeg indtryk af, at tilliden til vort arbejde stadig er voksende. Når man som jeg har færdedes en del i udlandet, har man jo lejlighed til at anstille sammenligning mellem fiskerne herhjemme og i udlandet, og jeg kan sige, at jeg tror, den danske fiskerbefolkning ikke overgås af nogen i henseende til dygtighed og evnen til at udnytte den moderne teknik i fiskeriets tjeneste”, mente altså biolog, Dr. Blegvad.

 

Fra Vestjysk Fiskeritidende, februar 1942