Fiskerielever undervises af forskere

I oktober 2016 vil nogle af erhvervsfiskereleverne på Fiskeriskolen i Thyborøn opleve, at skolens sædvanlige undervisere suppleres af forskere fra DTU Aqua. Det sker i faget fiskerilære, hvor forskerne skal undervise i fiskebiologi, bestandsvurdering, rådgivning og forvaltning, undervandsakustik, monitering, fiskeriteknologi samt akvakultur. Forskernes undervisning finder sted på elevernes 2. skoleforløb og strækker sig over syv moduler á tre til fire timers varighed.

Fiskeriskolens forstander Søren Hyllen har store forventninger til samarbejdet med forskerne:

– Vi vil rigtigt gerne have noget mere om den biologiske rådgivning og forvaltningen ind i erhvervsfiskeruddannelsen, så eleverne kan blive klædt på til at indgå i dialogen og debatten om, hvordan ressourcerne skal forvaltes. I vores egen undervisning beskæftiger vi os mest med, hvad man må fiske, men med samarbejdet med forskerne får vi mere fokus på baggrunden for TAC’erne, og hvordan de bliver til, fortæller Søren Hyllen.

Han håber, at samarbejdet med DTU Aqua også kommer til at omfatte udvikling af undervisningsmateriale, fx i form af faktaark, og at det med tiden bliver muligt at få andre emner på skoleskemaet med forskere som undervisere.

 

En del af Fisker-Forsker-Netværket
Forskernes tilstedeværelse på Fiskeriskolen er en del af Fisker-Forsker Netværket, som er organiseret af Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og DTU Aqua.

Koordinatoren af netværket er professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua. Han siger om samarbejdet med Fiskeriskolen:

– For os fiskeriforskere er det vigtigt at være i dialog med både nuværende og kommende fiskere. På den måde kan vi få feedback på vores forskning fra erhvervet, og sammen får vi en gensidig forståelse af problemstillingerne i fiskeriet, og hvordan forskningen kan være med til at sikre en bæredygtig og rentabel udvikling.

Fisker-Forsker Netværket er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Programmet for undervisningen:

5. oktober
Undervandsakustik v/ seniorforsker Bjarne Stage, DTU Aqua
Om lyd under vand, herunder blandt andet grundlæggende om akustik, bølger, frekvens, fase og amplitude, og om virkemåde for ekkolod, sonar og multibeam-systemer, fisk og havpattedyrs hørelse og undvigeadfærd, støj fra fiskefartøjer m.v.

6. oktober
Fiskebiologi v/ seniorforsker Niels Gerner Andersen, DTU Aqua
Om fisks livsformer og livscyklus, fødebiologi, krav til fysiske omgivelser, anatomi og fysiologi, aldersbestemmelse, sammenhæng mellem fødeindtag og vækst samt adfærd.

6. oktober
Monitering v/ sektionsleder Marie Storr-Paulsen, DTU Aqua
Om indsamling af information om bestandenes tilstand og udvikling til brug for bestandsvurderinger og rådgivning i ICES, herunder blandt andet brug af biologiske data fra fiskefartøjer, data fra VMS og e-logbog samt fiskernes egen-rapportering af bestandstilstand.

19. oktober
Bestandsvurdering v/ professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua
Om bestandsvurdering som grundlag for rådgivning med regneeksempler og gennemgang af grundlæggende parametre, f.eks. aldersfordeling og fiskeridødelighed, samt forskellige typer bestandsmodeller.

19. oktober
Biologisk rådgivning v/ professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua
Om rådgivningens årshjul med fokus på arbejdet i ICES og introduktion til begreber i rådgivningsarbejdet, fx referencepunkter for biomasse og fiskeridødelighed, MSY-rådgivning, prognoser for fiskerimuligheder samt usikkerhed og risiko.

20. oktober
Forvaltning v/ cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov, DTU Aqua
Om den fælles fiskeripolitik og den danske udmøntning, herunder landingspligten, håndtering af discard og midler til at mindske uønsket bifangst, samt introduktion til blandt andet EU’s miljødirektiver, forordninger og regler og fiskerireguleringens instrumenter.

20. oktober
Fangstteknologi v/ seniorforsker Ludvig Ahm Kragh, DTU Aqua
Introduktion til fangstteknologier, herunder fisks adfærd i forbindelse med fangsten og redskabsselektivitet.

21. oktober
Akvakultur v/ sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua
Introduktion til akvakultur, herunder planlægning og produktionsstyring samt akvakulturens miljømæssige påvirkning, stofkredsløb og spildevandsrensning.